< 1   2   3 >


ردیف قطعه مشخصات سازنده بسته بندی قیمت تصویر
1 Electrolytic Capacitor 10uF/ 16V - - - -
2 Electrolytic Capacitor 100uF/16V - - - -
3 Electrolytic Capacitor 10uF/ 16V - - - -
4 Electrolytic Capacitor 4.7uF/ 16V - - - -
5 Electrolytic Capacitor 220uF/ 16V - - - -
6 Electrolytic Capacitor 47uF /16V - - - -
7 Electrolytic Capacitor 470uF /16V - - - -
8 Electrolytic Capacitor 1000uF / 25V - - - -
9 Electrolytic Capacitor 220uF/ 25V - - - -
10 Electrolytic Capacitor 22uF/ 400V - - - -
11 Electrolytic Capacitor 470uF/ 25V - - - -
12 Electrolytic Capacitor 10uF/ 25V - - - -
13 Electrolytic Capacitor 22uF/25V - - - -
14 Electrolytic Capacitor 100uF/25V - - - -
15 Electrolytic Capacitor 33uF/25V - - - -
16 Electrolytic Capacitor 4700uF/25V - - - -
17 Electrolytic Capacitor 47uF/50V - - - -
18 Electrolytic Capacitor 3.3uF/35V - - - -
19 Electrolytic Capacitor 33uF/10V - - - -
20 Electrolytic Capacitor 470uF/35V - - - -
21 Electrolytic Capacitor 10uF/35V - - - -
22 Electrolytic Capacitor 4.7uF/35V - - - -
23 Electrolytic Capacitor 100uF/35V - - - -
24 Electrolytic Capacitor 22uF/450V - - - -
25 Electrolytic Capacitor 10uF/450V - - - -
26 Electrolytic Capacitor 22uF/400V - - - -
27 Electrolytic Capacitor 470uF/25V - - - -
28 Electrolytic Capacitor 22uF/400V - - - -
29 Electrolytic Capacitor 10uF/25V - - - -
30 Electrolytic Capacitor 10uF/50V - - - -
31 Electrolytic Capacitor 47uF/50V - - - -
32 Electrolytic Capacitor 470uF/50V - - - -
33 Electrolytic Capacitor 330uF/50V - - - -
34 Electrolytic Capacitor 330uF/25V - - - -
35 Electrolytic Capacitor 220uF/50V - - - -
36 Electrolytic Capacitor 100uF/50V - - - -
37 Electrolytic Capacitor 10uF/50V - - - -
38 Electrolytic Capacitor 2.2uF/50V - - - -
39 Electrolytic Capacitor 22uF/50V - - - -
40 Electrolytic Capacitor 22uF/63V - - - -
41 Electrolytic Capacitor 1uF/63V - - - -
42 Electrolytic Capacitor 100uF/63V - - - -
43 Electrolytic Capacitor 10uF/63V - - - -
44 Electrolytic Capacitor 3.3uF/50V - - - -
45 Electrolytic Capacitor 1uF/50V - - - -
46 Electrolytic Capacitor 220uF/100V - - - -
47 Electrolytic Capacitor 1nF/100V - - - -
48 Electrolytic Capacitor 1uF/100V - - - -
49 Electrolytic Capacitor 4.7uF/450V - - - -
50 Electrolytic Capacitor 4.7uF/50V - - - -