< 1   2   3 >


ردیف قطعه مشخصات سازنده بسته بندی قیمت تصویر
1 Flat 7pin - - - -
2 Flat 6pin - - - -
3 Flat+20cm wire 8pin - - - -
4 Flat+10cm wire 9pin - - - -
5 Flat+20cm wire 7pin - - - -
6 Flat+10cm wire 7pin - - - -
7 Flat+20cm wire 2pin - - - -
8 Connector XH 2pin- Male- orange - - - -
9 Connector XH 2pin- Male- black - - - -
10 Connector XH 2pin- Male- yellow - - - -
11 Connector XH 2pin- Male- green - - - -
12 Connector XH 2pin- Female- blue - - - -
13 Connector XH 2pin- Male- brown - - - -
14 Connector XH 2pin- Male- red - - - -
15 Connector XH 2pin- Female- yellow - - - -
16 Connector XH 2pin- Female- white - - - -
17 Connector XH 4pin- Male- white - - - -
18 Connector XH 3pin- Female- white - - - -
19 Connector XH 2pin- Female- white - - - -
20 Connector XH 3pin- Male- white - - - -
21 Connector XH 13pin- Female- white - - - -
22 Connector XH 9pin- Female- white - - - -
23 Connector XH 9pin- Male- white- Right - - - -
24 Connector XH 9pin- Male- white - - - -
25 Connector XH 6pin- Male- white- Right - - - -
26 Connector XH 2pin- Male- white- Right - - - -
27 Connector XH 3pin- Male- white- Right - - - -
28 Connector SMD XH 7pin- Female- black - - - -
29 Connector SMD XH 3pin- Female- black - - - -
30 Connector VH 4pin- Female- white - - - -
31 Connector VH 9pin- Female- white - - - -
32 Connector VH 7pin- Female- white - - - -
33 Connector VH 7pin- Male- white - - - -
34 Connector VH 3pin- Female- white - - - -
35 Connector VH 7pin- Male- white - - - -
36 Connector VH 5pin- Male- white- Right - - - -
37 Connector VH 5pin- Female- white- Right - - - -
38 Connector VH 3pin- Male- white- Right - - - -
39 Connector VH 7pin- Male- white- Right - - - -
40 Connector VH 4pin7RA- Male- white- Right - - - -
41 Connector VH 5pin9RA- Male- white- Right - - - -
42 Connector VH 2pin3RA- Male- white- Right - - - -
43 Telecom Connector 3pin- Female- white - - - -
44 Telecom Connector 4pin- Female- white - - - -
45 Telecom Connector 5pin- Female- white - - - -
46 Telecom Connector 9pin- Female- white - - - -
47 Telecom Connector 2pin- Male- white - - - -
48 Telecom Connector 3pin- Male- white - - - -
49 Telecom Connector 4pin- Male- white - - - -
50 Telecom Connector 5pin- Male- white - - - -
51 Connector VH 2pin- Male- white - - - -