< 1   2 >


ردیف قطعه مشخصات سازنده بسته بندی قیمت تصویر
1 Fuse 7A - - - -
2 Fuse 5A - - - -
3 Fuse 3A - - - -
4 Fuse 3.1A - - - -
5 Buzzar YMD12095-G - - - -
6 Buzzar COIN+WIRE - - - -
7 Buzzar COIN - - - -
8 Buzzar PIZZO/9DB - - - -
9 Crystal 16MHz - - - -
10 Crystal 8MHz - - - -
11 Crystal 4MHz - - - -
12 Crystal 12MHz - - - -
13 Crystal 4.0KSS - - - -
14 Trans El908509A/Sampling - - - -
15 Trans LTBE/160201 - - - -
16 Trans FCD - - - -
17 Relay 10/250V SUNHOLD - - -
18 Relay JS3032F - - - -
19 Relay PCJ112D3M - - - -
20 Relay CR2032 - - - -
21 Relay JZC.22F.15A.120V - - - -
22 Relay OEJ3A12V - - - -
23 Relay FRS1.12V - - - -
24 Relay OEG.1A.6VDC - - - -
25 Relay SRSZ.12VDC.SL - - - -
26 Relay OJE.SH.112LMH - - - -
27 Relay SIEMENS-230V.6A - - - -
28 Relay OMIH.SS.1112-16A30V - - - -
29 Relay H1R-4102E.L.12V - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 - - - - - -