بخش کنترل کیفیت:
در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته میشود که به درست کردن روشهایی مشغول است تا کارخانه بتواند به وسیله آن روشها از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. .
کنترل کیفیت علاوه بر دسترس پذیر کردن کیفیت،بهره وری فعالیت سازمان را نیز افزایش می دهد.در این راستا بسته به نوع عوامل موثر در کیفیت و وسعت حوزه ی بررسی ،کنترل کیفیت آماری،تضمین کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر مطرح شده اند.کنترل کیفیت واحدی است که در زمینه ی اداره ی استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان وهمه ی موادی که توسط سازمان مصرف و تولید می شوند مسئول است و بازرسی یک قسمت مهم از این جریان است.
در حال حاضر كیفیت در صنعت تولید و به طور فزاینده در حوزه های دیگر بار مفهومی دقیق تری دارد كه به معنی شناسایی ویژگی های یك فرآورده یا نوعی خدمت، به گونه ای كه خواسته های مشتری را در سطح قابل قبولی برآورده تعبیر می شود. بنابراین در این راستا شرکت شهم الکترونیک دو اصل مهم را پیروی میکند:
اول؛انتظار مشتری، یعنی این كه محصول تولیدی باید خواست های مشتری را برآورد و دوم؛ از بین بردن كاستی های موجود در محصول برای حفظ رضایتمندی در آینده . بدین منظور برای برآوردن رضایت مشتری باید از طریق فرآورده های تولیدی در دو جهت اقدام كرده؛ از دیدگاه بیرونی، در نظر داشتن خواست های مشتریان فراورده ها؛از دیدگاه درونی، در نظر گرفتن پیامدهای تنوع انسانی و ابزاری به منظور هر چه كمتر كردن تعداد فرآورده های ناقص.
فلذا با در نظر داشتن دو اصل فوق و بهره گیری از تجهیزات و ابزارهای روز و نیروهای انسانی کارآمد برآنیم تا بتوانیم گامی موثر در عرصه کیفیت برتر و رضایت مندی مشتری داشته باشیم.