بخش تست محصول:

در شرکت شهم الکترونیک؛ علاوه بر تست دقیق و تخصصی در مرحله طراحی، تمامی بردها پس از تولید در واحد تست مورد ارزیابی قرار میگیرند و پس از آن به واحد کنترل کیفی ارسال میگردند. وظایف این بخش بمنظور بررسی قطعات و برنامه تعریف شده است و تست کلیه محصولات بر اساس شرح وظایف سازمانی شرکت توسط متخصصین و با استفاده از دستگاه های پیشرفته انجام و ثبت می شود، تا ضریب اطمینان و سرعت در ارائه محصول به مشتری بیشتر گردد.